top of page

בטיחות בחומרים מסוכנים למפעלים ומעבדות

icons0-13.png

שגרת העבודה עם חומרים מסוכנים בארגון

חומרים מסוכנים נמצאים כיום בארגונים, חברות ועסקים רבים ועשויים לסכן את העובדים. כדי למנוע חשיפה לסכנות מחומרים מסוכנים אנו נותנים ייעוץ למפעלים ולמעבדות המשתמשים בחומרים אלה תוך כדי ייצור, פיתוח, אחסון ושינוע. מגישים יעוץ מקצועי לעבודה עם חומרים דליקים, רעילים, רדיואקטיביים, נפיצים ועוד.

שימוש נכון בחומרים, על פי גיליון הבטיחות,  והבנה מקיפה ימזערו את הסיכון לאירוע כימי, ביולוגי או רדיואקטיבי.

חוק החמרים המסוכנים, תשנ"ג-1993 מגדיר מהו חומר מסוכן או כהגדרתו בחוק: "רעל", ואילו תנאי אחסון, שימוש ופינוי נדרשים על מנת לשמור על שלום הציבור ושלומם של העובדים בחומרים אילו.

כל העוסק בחומרים מסוכנים כימיים מחויב לקבל היתר רעלים. ניתן לקבל פטור מהיתר זה כל כעוד עומדים בתנאי תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), תשנ"ו-1996.

האחריות ליישום החוק נקבעה על ידי המשרד להגנת הסביבה, רשות הכבאות ופיקוד העורף אשר מפעילים פקחים לאכיפתם של החוקים והתקנות.

מכינים מפעלים ומעבדות לקבלת היתר רעלים

ייעוץ נכון והבנה מקיפה בחומרים מסוכנים ובפרטי החוק יובילו את העסק לחיסכון בהוצאות כספיות מיותרות, להצלחה בתהליך קבלת היתר הרעלים ובמניעת נזקי סביבה ותאונות עבודה.

מעבדות רבות עושות שימוש בחומרים מסוכנים. תכנון הנדסי ומקצועי של סביבת העבודה בהתאם לסיכונים השונים היינו תנאי הכרחי לבטיחות ולסביבה.

ההשכלה האקדמאית שלנו כמהנדסים וככימאים בסקלה10 והעיסוק בתהליכי בטיחות של חומרים מסוכנים במפעלים ביום יום יכול לחסוך כסף, זמן והתעסקות עם ביורוקרטיה מורכבת.

 

גורמי האכיפה של המשרד להגנת הסביבה מקפידים על בדיקות חומרים מסוכנים במפעלים ומעבדות, מידי תקופה, במקרים רבים בהפתעה וללא תאום מראש. על מנת לשמור על רמת בטיחות גובהה - חובה להתכונן.

 

השלב הראשון בתהליך הכנה לקבלת היתר רעלים במפעל שלך הוא למידה שלנו וההכרות עם צרכי המפעל, תהליך הייצור והממשקים השונים עם חומרים מסוכנים.

נכין תכנית הגנה על הסביבה ועל העובדים שבאים במגע עם חומרים מסוכנים ונמליץ על התאמות בטיחות מדויקות ולא מופרזות - בדיוק לפי צרכי המפעל.

עבודה עם חומרים מסוכנים במעבדות

המעבדה שלך עשויה להכיל חומרים מסוכנים שיכולים לפגוע בנפש וברכוש. 
כדי להימנע מכך נערוך עבור המעבדה סקר סיכונים, נגדיר עבודה לפי תקנים - כיצד המעבדה צריכה לפעול כדי למנוע תקלות בטיחות ונכין תכנית חירום למקרה של טיפול באירוע חומרים מסוכנים.

 

המשימה שלנו היא למזער סיכונים בעלות מזערית כדי להקטין מגבלות על בעלי מעבדות. אנו מגישים למעבדות מעטפת מלאה הכוללת סקר סיכונים, בניית תכנית בטיחות, הכנה לקבלת היתר רעלים, הכשרת עובדי המעבדה לתרחישי חירום כגון: אש ושפך.

 

אנו מבצעים בדיקות בטיחות וגיהות לאיתור רמות החשיפה של עובדי המעבדה על מנת להקטין לרמה מינימלית את החשיפה של עובדים לחומרים מסוכנים, התאמת מיגון ואמצעים הנדסיים כגון: יניקות ומנדפים.

שרותי חומרים מסוכנים למעבדות, מפעלים וארגונים

ליווי בתכנון מעבדות
תרגום גליונות בטיחות כימיים
תרגום גליונות בטיחות רדיואקטיביים
הכנה להיתר רעלים
סקר אזורי פיצוץ (אדים דליקים / אבק נפיץ)
הכנת תיקי מפעל
הכנת תיקי שטח

דוגמא לגיליון בטיחות מתורגם

גיליון בטיחות
דוגמה לגיליון בטיחות-1.jpg
bottom of page