top of page

קורסי בטיחות בעסקים, ארגונים ומוסדות

icons0-14.png

עובדים בעלי פריון עבודה גבוה הם עובדים שקיבלו הכשרה טובה ויעילה. ככל שנשקיע בהדרכת העובדים ובהכשרתם, כך נפיק יותר מעבודתם ונהנה מרווחים גדולים יותר.

ולהפך. אם לא נדריך או נכשיר עובדים בצורה אפקטיבית ומדודה, העובד לא יבין את המוטל עליו, יכפיל את הזמן לאותה משימה, יבצע עבודה לא בטיחותית ואף מסוכנת, פריון העבודה יקטן וייגרם נזק כספי למעסיק.

עבודה עם חומרים מסוכנים במעבדות.jpg

קורס אחראי רעלים

היקף הקורס: 3 ימים

כל החברה בעלת היתר רעלים, נדרשת להסמיך אחראי רעלים שתפקידו לדאוג לעבודה בטוחה עם חומרים מסוכנים ורעילים.   

נושאי הקורס:
הקניית ידע תאורטי נרחב על כימיקלים, חלוקה לקבוצות לפי סוגי חומרים, הבנת בטיחות חומרים לעומק, אופן הדיווח למשרד להגנת הסביבה, הבנת תקנות סילוק פסולת בהתאם לתקינה הישראלית והבין לאומית. 

Image by Marcin Jozwiak

קורס יועץ סביבתי

היקף הקורס: 6 ימים

הקניית ידע סביבתי נרחב בחוקי הגנת הסביבה בתחומים הרלוונטיים לתעשייה כגון: פסולת, שפכים, פליטות לאוויר ואנרגיה.

נושאי הקורס:
ניתוח תרחישים סביבתיים עם חומרים מסוכנים, חומרים רדיואקטיביים, היתרי פליטות לפי חוק אוויר נקי, היתרי שינוע ימי ואווירי של חומרים מסוכנים, הזרמת מלחים לים ועוד.

קורס הכשרת צוותי בטיחות בחירום.jpeg

קורס רענון / הכשרת צוותי חירום

היקף הקורס: שעה - 3 ימים

על מנת להציל חיים באירועי חירום נדרש צוות חירום מיומן ומתורגל לכל תרחישי החירום האפשריים בעסק.

נושאי הקורס:

הקניית כלים וידע כולל תרגול פיזי בשטח של מצבי חירום דוגמת כיבוי אש, פינוי מהיר, טיפול בחומרים מסוכנים.

אישור בטיחות אש.jpg

קורס יועץ בטיחות אש

היקף הקורס: 6 ימים

בכל תהליך הקמת מבנה עסקי דוגמת מפעל, מעבדה או בניין חדש, יש צורך בהוצאות רישוי עסק והיתר בנייה לטובת טופס 4. במסגרת הקורס נכשיר יועצי בטיחות אש שיוכלו להגיש תכניות בטיחות, סקרי סיכונים ולהכין מפעלים לקבלת טופס 4.  

נושאי הקורס:
חוק התכנון והבנייה - הכרת עומק, הנחיות והוראות של כבאות ראשית, תקנים ישראלים מחייבים, תקני NFPA, הכרה וסיווג מערכות כיבוי וגילוי אש, סיווג חומרי בנייה וכל הנדרש לצורך קבלת הוצאת אישור טופס 4.  

helmet-1636344__340.jpg

קורס נאמני בטיחות

היקף הקורס: 3 ימים

בכל מפעל נדרשים נאמני בטיחות שיטמיעו נהלי בטיחות, יאתרו מפגעים ויהיו נציגים בוועדת הבטיחות של הארגון.  

נושאי הקורס:
הקורס מקנה ידע בסיסי בנושאים המוכתבים ע"י משרד העבודה כגון: מושגים ועקרונות בבטיחות, חוקים ותקנות, תחקור אירועי בטיחות, גורמי סיכון הקיימים במקומות העבודה ומצבי חירום.

צור/י קשר
bottom of page