top of page

בטיחות קרינה

בדיקות קרינה.png

בדיקות סביבתיות תעסוקתיות לקרינה מייננת על ידי מעבדה מוסמכת

קרינה מייננת מקובלת כיום לשימוש בצרכים שונים בתעשייה, ברפואה ובמחקר. לצד יתרונותיה, הקרינה טומנת בחובה גם סכנות הנובעות מחשיפה לעובדים ולסביבה.

על פי חוק, חובת בעלי עסקים וארגונים לבצע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות תקופתיות למכונות ולחומרים הפולטים קרינה מייננת באכיפת המשרד להגנת הסביבה ומשרד העבודה. אנו מבצעים בדיקות לקרינה מייננת בגופים ביטחוניים, מכוני מחקר, בתי חולים, מעבדות ועוד. 

לאחר תהליך הכשרה קיבלנו הסמכה לבצע בדיקות קרינה בדגש על בטיחות ובריאות תעסוקתית של העובדי המפעל או הארגון שלך.

אנו מתמחים במתן ייעוץ לבטיחות קרינה עבור מפעלים, ארגונים ומוסדות ומספקים מגוון שירותי ממונה בטיחות קרינה, בניהם:

  • בדיקות קרינה מייננת

  • ביצוע סימולציות למתקני קרינה חדשים

  • תחקור אירועי בטיחות קרינה

  • הכנת תכנית בטיחות קרינה

תהליך ביצוע בדיקת קרינה

בשלב ראשון נשוחח ונאפיין את היקף הצרכים שלך. נגדיר מהם הדגשים המיוחדים ומהם תהליכי השגרה בכל הנוגע למכשירים וחומרים פולטי קרינה. נמליץ ונגדיר מהו כח האדם הרלוונטי לצורך תדרוך בטיחות קרינה.

נבקש את הפרטים של הגורמים הרלוונטיים כגון ממונה בטיחות קרינה, מנהל מעבדה, מדען ו/או מהנדס ראשי וכל גורם בכיר שחשוב לתהליך.

לאחר תחילת עבודה נכין עבורך דו"ח מקדים לקראת ביצוע הביקורת ונקבע מועד לביצוע הבדיקה.

לאחר שהביקורת מתבצעת בפועל, הממצאים מתועדים בדו"ח מסכם.

במקרה של פסילה – נציג רשימות ליקויים והמלצות לתיקון לצורך קבלת אישור רשמי חתום ע"פ תקינה.

החוק מחייב הקפדה יתרה בנושא בטיחות קרינה ואנו פועלים ע"פ הוראות כל דין לשם מתן אישור רשמי שישמור על בטיחות העובדים.

X-Rays

ניתוח סיכונים בתהליכי קרינה (JSA)

בעולם הבריאות והבטיחות, השימוש בניתוח תהליכי בטיחות בעבודה (Job Safety Analysis) עם קרינה מייננת הוא חיוני על מנת לזהות את הסכנות שקיימות במשימות השונות וזאת על מנת להפחית את הסיכון לפגיעה בעובדים.

ביצוע ניתוח סיכונים מסייע לעמוד בתקני בטיחות ולמנוע תאונות ומחלות מקצוע.

ביצוע ניתוח סיכונים בתהליכים המכילים קרינה מייננת נועד למזער את הסבירות לחלות בעתיד במחלות קרינה כגון: סרטן וקטרקט.

bottom of page