top of page

גיהות תעסוקתית

icons0-03.png

העבודה בתעשייה לעתים קרובות חושפת את העובדים לגורמים מזיקים טעוני ניטור, אשר יובילו למחלות מקצוע אם לא יאותרו בזמן.

גורמים מזיקים אילו חייבים להיות מנוטרים תקופתית ע"י מעבדות מוסמכות על מנת לאתר חשיפות יתר של העובדים ואשר הוכחו כמזיקות לבריאותם. מחלות מקצוע מתפתחות ופורצות בשנים המאוחרות של חיינו, בדיוק בשלב שבו הגענו למנוחה ולנחלה שבשבילן עבדנו כל כך קשה כל חיינו.

בדיקות סביבתיות תעסוקתיות לקרינה מייננת

שלב 1

הכנת סקר סיכונים והגשת טופס בקשה למשרד להגנת הסביבה – מילוי הטופס דורש הבנה מקצועית בתחום הקרינה ומתבצע ע"י ממונה בטיחות קרינה

שלב 2

הכנת האתר לקראת ביצוע סימולציות ע"י בודק קרינה מוסמך

שלב 3

העברת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות לקרינה באופן מקצועי ומילוי אחר כל דרישות החוק

שלב 4

תשלום אגרה

שלב 5

קבלת היתר

בדיקות סביביות תעסוקתיות לגורמים כימיים

שלב 1

ביצוע סקר מקדים לגורמים מזיקים בהתאם לתקנות

שלב 2

קביעת תכנית ניטורים בהתאם לממצאי הסקר

שלב 3

ביצוע ניטור סביבתי על התכנית

שלב 4

קבלת דוח ניטורים

שלב 5

ניתוח התוצאות והשוואה לתקנות

המשך קריאה על בדיקות סביבתיות תעסוקתיות לגורמים כימיים >>

ארגונומיה - התאמת סביבת העבודה לבריאות הגוף

שלב 1

ביצוע סקר לסביבת העבודה הארגונומית של העובדים

שלב 2

הכנת דו"ח ארגונומי מקיף

שלב 3

הדרכת עובדים בשמירה על בריאות הגוף תוך כדי עבודה

שלב 4

ארגון סביבת העבודה לטובת בריאות העובדים

בדיקות קרינת לייזר ו U.V

שלב 1

ביצוע סקר לסביבת עבודה והמכשירים 

שלב 2

אפיון דרגת הסיכון של הלייזר או ה U.V

שלב 3

ביצוע מדידות ובדיקות סביבתיות תעסוקתיות

שלב 4

הגשת דו"ח מסכם

bottom of page