top of page

רישיונות והיתרים

icons0-15.png

על מנת להסדיר תנאי בטיחות וסביבה לצורך שמירה על בטיחות העובדים והציבור, המדינה מנפיקה רישיונות והיתרים שונים.

כאשר בונים מפעל חדש או מבנה חדש או מתקן תהליכי חדש נדרש להוציא אישור כבאות,

כאשר מחזיקים חומרים מסוכנים נדרש היתר רעלים,

כאשר מחזיקים מקורות קרינה נדרש היתר קרינה,

ישנם עוד אישורים רבים...

מאחורי כל היתר ורישיון ישנה עבודת הכנה מקיפה, ניסיון רב וקשרים עם נציגי הרשויות השונות.

אנו בחברת סקלה10 נדאג להשיג עבורך את הרישיון או ההיתר הדרוש בדרך היעילה ביותר תוך כדי תכנון קפדני מבעוד מועד, וליווי התהליך משלב התכנון ועד לאישור הסופי.

בדיקות סביבתיות תעסוקתיות לקרינה מייננת

שלב 1

הכנת סקר סיכונים והגשת טופס בקשה למשרד להגנת הסביבה – מילוי הטופס דורש הבנה מקצועית בתחום הקרינה ומתבצע ע"י ממונה בטיחות קרינה

שלב 2

הכנת האתר לקראת ביצוע סימולציות ע"י בודק קרינה מוסמך

שלב 3

העברת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות לקרינה באופן מקצועי ומילוי אחר כל דרישות החוק

שלב 4

תשלום אגרה

שלב 5

קבלת היתר

תהליך קבלת אישור כבאות

שלב 1

הכנת פרוגרמת בטיחות וסקר סיכוני אש, חומ"ס ופיצוץ

שלב 2

הכנת תכנית בטיחות אש (שרטוט בטיחות) בהתאם לחוק התכנון והבניה

שלב 3

אישור שרטוט ברשות לכבאות והצלה

שלב 4

ליווי תהליך והגשת כל האישורים הנדרשים בהתאם לדרישות

שלב 2.

שלב 5

תשלום אגרה

שלב 6

קבלת אישור כבאות

תהליך קבלת היתר רעלים

שלב 1

הגשת טופס בקשה (ידני או ממוחשב) למשרד להגנת הסביבה – מילוי הטופס דורש הבנה מקצועית בכימיקלים ובתכונתן המסוכנות

שלב 2

תכנון האתר לקראת ביקורת הרשויות (מה"ס, רשות הכבאות ופיקוד העורף)

שלב 3

העברת הביקורת באופן מקצועי ומילוי אחר כל דרישות הרגולטורים

שלב 4

תשלום אגרה

שלב 5

קבלת היתר

בדיקות סביבתיות תעסוקתיות לגורמים כימיים

שלב 1

ביצוע סקר מקדים לגורמים מזיקים בהתאם לתקנות

שלב 2

קביעת תכנית ניטורים בהתאם לממצאי הסקר

שלב 3

ביצוע ניטור סביבתי על התכנית

שלב 4

קבלת דוח ניטורים

שלב 5

ניתוח התוצאות והשוואה לתקנות

רישיון עסק
היתר רעלים כימיים
היתר רעלים רפואיים
היתר קרינה לחומרים רדיואקטיביים
היתר קרינה למכונות רנטגן
אישורי משרד הבריאות
אישורי פיקוד העורף
PRTR
הכנת שרטוטי בטיחות אש
הכנת שרטוטי תשתיות למשרד הבריאות
פרשה טכנית למשרד הבריאות
bottom of page