top of page

ניטורים כימיים

בדיקות סביבתיות תעסוקתיות לגורמים כימיים
ניטורים כימיים

בדיקות סביבתיות תעסוקתיות לגורמים כימיים

במקומות עבודה בהם יש חשיפה לחומרים כימיים נדיפים העובדים חשופים לסכנות בריאותיות.


משרד העבודה קבע תקנות בטיחות לעבודה עם גורמים אלה וחייב הערכה ומדידה שלהם.

 

חובה זו באה על מנת להגן על העובדים בפני מחלות מקצוע ופגיעה בבריאות למשל חשיפת עובדים לפליטת ממסים אורגניים במעבדות כימיה.

 

כדי למנוע חשיפת עובדים לחומרים כימיים מזיקים אנו עורכים סקר מקדים למיפוי וניתוח מעמיק של תהליכי עבודה.

סקר מקדים לניטורים כימיים

הסקר המקדים מחייב ידע והבנה בתהליכים כימיים ובהשפעותיהם על גוף האדם. 

אנו משלבים בתוכו ידע מקצועי הנדסי, ניסיון בתהליכים השונים הקיימים בתעשייה ויכולות ניתוח מצבים ותרחישים שונים העשויים להשפיע על המצב הבריאותי.

 

הסקר היינו תקופתי ותפקידו לאתר את מוקדי החשיפה האקוטיים בתהליכי עבודה וחשיפה לגורמים כימיים.

 

בתום הסקר, אנו מפיקים את תכנית הניטורים והדגימות הנדרשות להתבצע על מנת להעריך את חשיפת העובדים לגורמים המזיקים.

 

הסקר מתבצע בשיתוף פעולה הדוק בין גורמי המפעל והבודק המוסמך מטעמנו.

 

תוקף הסקר עומד על שנתיים אולם יש לחזור עליו במידה ובוצע שינוי מהותי בתהליך, במכשור או בעת שימוש בגורם כימי מזיק חדש.

man in a white robe and mask makes notes
Image by ThisisEngineering RAEng

תוצאות הסקר

הסקר בוחן את מגוון התהליכים המתבצעים במפעל או מעבדה אשר יש בהם שימוש בגורמים כימיים.

 

אנו בודקים את המחלקות השונות, מספר העובדים והיקף החשיפה שלהם לחומרים כימיים. לאחר מכן מכינים מטריצת בדיקות שמגדירה אילו ניטורים כימיים סביבתיים נבצע.

חשוב לציין כי תכנית הניטור צריכה להבנות בצורה מדויקת ובהתאמה ספציפית ללקוח על מנת להקטין את העלויות ולהימנע מדגימות מיותרות.

לאחר אישור מתווה הבדיקות, מעבדה מוסמכת תבצע את תכנית הניטורים ותוציא דוח חשיפות עובדים לרמות החורגות מהתקן המותר.


במידה ותהיה חריגה מהתקן, נוציא דו"ח שמציין מה נדרש לבצע מבחינה טכנית על מנת להפחית חשיפת עובדים לחומרים כימיים מסוכנים.

דו"ח זה יועבר למשרד העבודה על פי חוק.

שרותי חומרים מסוכנים למעבדות, מפעלים וארגונים

ליווי בתכנון מעבדות
תרגום גליונות בטיחות כימיים
תרגום גליונות בטיחות רדיואקטיביים
הכנה להיתר רעלים
סקר אזורי פיצוץ (אדים דליקים / אבק נפיץ)
הכנת תיקי מפעל
הכנת תיקי שטח

דוגמה לגיליון בטיחות מתורגם

גיליון בטיחות
דוגמה לגיליון בטיחות-1.jpg
bottom of page